Shënim ligjor
Shënim ligjor

Shënim ligjor

Shërbimi i faqes Web është projektuar nga Berlin-Chemie AG / Menarini për konsumatorët.

Të gjitha të drejtat e poseduesit të materialeve të botuara në këtë faqe web i takojnë Berlin-Chemie AG / Menarini dhe çdo riprodhim, shtypje, kopjim dhe shfrytëzim i këtyre materialeve është e lejuar për qëllime jo-tregëtare dhe vetëm për përdorim privat.

Gjithë emrat e markave të përdorura në këtë faqe janë emra tregëtare të regjistruara dhe mund të përdoren vetëm pas miratimit me shkrim nga Berlin-Chemie AG / Menarini.

Të gjitha produktet mjekësore të përmendura në këtë faqe web janë miratuar për shitje mbi bazën e vendimeve të organeve përkatëse të administratës publike dhe rregulloret ligjore në fuqi. Asnjë informacion i botuar në këtë website nuk është ofertë sic përcaktohet nga dispozitat e kodit civil.

Çdo përdorim ose administrim i produkteve mjekësore të përmendura në këtë faqe web mund të bëhet pas konsultimit paraprak me mjekun ose farmacistin dhe pas njohjes me fletën udhëzuese të pacientit e cila gjendet bashkëngjitur me produktin.